Vítejte na stránkách obce Horka u Staré Paky.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Provozní řád multifunkčního hříště

 • Broňa Hamplová
 • 1078

Seznamte se s provozním řádem multifunkčního hříště

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště v Horkách u Staré Paky

vydaný dne 4. 12. 2019


 1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

 2. Provozovatelem hřiště je obec Horka u Staré Paky

 3. Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám ( nohejbal, streetbal, malá kopaná, tenis ). Hřiště není určeno pro pravidelný trénink registrovaných sportovních klubů.

 4. Dětem mladším 15 let je vstup na hřiště povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. 

 5. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

 6. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

 7. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

 8. Obec Horka u Staré Paky nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.

 9. Úmyslné poškození, zničení a znečištění  hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození nebo zničení  hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Klíče budou po telefonické dohodě k vyzvednutí: 

Václav Bajer ml.
605 558 545

František Sedlák
774 150 763

Jan Hanuš
731 108 972

Miloslav Lejdar
736 772 827 


10. Důležitá telef.  čísla :  Záchranná služba : 155       Policie : 158         Hasiči : 150


Návštěvník je povinen:

 • seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost, dodržovat pravidla slušného chování

 • šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště

 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí


Návštěvníkům je přísně  zakázáno:

 • vstup v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, znečištěná obuv blátem 

 • jízda na kole, koloběžce, tříkolce 

 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením hřiště

 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty 

 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí

 • kouřit, užívat omamné, toxické a psychotropní látky

 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, používání nápojů na bázi Coly ( Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola atd.) 

 • vstupu se žvýkačkami 

 • vstup se psy a jinými zvířaty

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště. Případné poškození nebo znečištění  hřiště zapište do provozního deníku  nebo oznamte neprodleně na Obecní úřad Horka u Staré Paky, tel.481 595 485, mob.724 180 482 nebo starosta 774 150 763


Schváleno usnesením č. 8.12. na zastupitelstvu obce Horka u Staré Paky, dne 4. 12. 2019.


Provozní řád ke stažení:   provozni-rad-viceucel-hriste-lo-3.docx (20 kB)